Menü
Soru Cevap Yöntemi
Kullanıcı Girişi
Kullanici Adi
Parola
 
 
 
Proje Tabanlı Öğrenme Yöntemi

     Proje tabanlı öğrenme, günümüzde eğitim sistemlerinin alması gereken biçimi göstermek için özenle seçilmiş üç temel kavramdan oluşmaktadır. Bu kavramlardan birisi öğrenme kavramıdır ki dikkati öğretene değil öğrenene çekmek açısından son derece önemlidir. Bir diğeri proje kavramıdır. Proje, tasarı ya da tasarı geliştirme anlamına gelen bir kavramdır ve öğrenmenin transferi ve tekil öğrenmeden çok belli bir amaca dönük ilişkisel öğrenmeye işaret etmektedir. Projeyi bir hedef olarak değil, alt yapı unsuru olarak ele almakla da proje tabanlı öğrenme, öğrenmenin ürün değil süreç boyutunu vurgulamakta ve öğrenmeyi arzulanan ölçüde bireyselleştirmektedir. Bu modelde öğretmen yardımcı ve rehber, öğrenci ise özerk ve kurgulayıcıdır ve her senaryonun sonunda gerçekçi ve öğrenci tarafından geliştirilmiş bir ürün ortaya çıkar .

     Proje konuları hayatın içindeki problemler ile ilgili olmalıdır. Öğrenci bu problemleri okulda devamlı çöze çöze herhangi bir sorunu çözmek için gerekli deneyim ve beceriyi kazanır. Dersin ünitelerinin öğrencilere isteklerine göre dağıtılması seklinde proje çalışmaları yapılabileceği gibi ünitelerin değil de üniteler ile ilgili güncel olayların ve konuların öğrencilere istekleri doğrultusunda dağıtılması seklinde de proje çalışmaları yapılabilir. Ünitelerin öğrencilere dağıtılması durumunda öğretmen öğrencilere çalışmalarda rehberlik eder. Proje çalışmaları hazırlanıncaya kadar haftanın belli günleri (dersin işlendiği gün olabilir) öğretmen çalışmaların gidisi hakkında proje gruplarından bilgi alır ve çalışmalarında onlara rehberlik eder. Konu ile ilgili güncel olayların proje seklinde dağıtıldığı durumlarda ise ders normal şekilde islenir. Ancak proje sunularına öğretmen yine rehberlik eder. Çalışma alanında faktörlerin karşılıklı ilişkisi üzerinde durulur. Daha sonra elde edilen sonuçlar ile problem durumu karşılaştırılır ve bir rapor hazırlanır. Bu tür çalışmalar için sergi, duvar gazetesi ve okul gazetesi gibi etkinlikler de düzenlenebilir. Projenin sunulmasında rol oynama, tartışma gibi farklı gösteri teknikleri kullanılabilir. Bu öğretim yönteminde,  sınıf öğretimi yerine “küme” ve küme içinde “bireysel” öğretime önem verilir. Projeler tek basına da hazırlanabilir. Ancak okullardaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinde sınıf mevcutları nedeni ile küme çalışmaları şeklinde gerçekleştirilmeleri daha kolaydır. İşbirliği ve yaparak öğrenme bu öğretim yönteminin en önemli özellikleridir.

     1- Grup üyelerinin birinin başarısız olması durumunda tüm grubun başarısız olacağı düşüncesine grup üyelerinin sahip olması nedeni ile dayanışma ön plandadır.

     2- Gruptaki her üyenin çalışmadaki performansı öğretmen tarafından değerlendirildiği için bireysel sorumluluğun gelişmesine katkıda bulunur.

     3- Grup üyeleri sürekli birbirleri ile iletişim hâlinde oldukları için sosyalleşmelerine katkıda bulunur.

     4- Grup üyelerinin yaptıkları çalışmayı ve kendilerini değerlendirmeleri çalışmada verimin artmasını sağlar.

     Burada şu hususu da belirtmek gerekir; proje nedir? hangi konular proje konusu olabilir?, proje nasıl hazırlanır?, proje sonuçları nasıl rapor hâline getirilir ve sunulur? sorularının cevapları konusunda öğretmenlerimizin büyük bir kısmı bilgi sahibi değildir. Öğrencilerimiz ise bu yönteme tamamen yabancıdır. Etkin öğrenmenin önemli unsurlarından biri de öğretmenlerin yanında öğrencilerinde öğretim yöntemleri konusunda bilinçli olmalarıdır. Yani öğrenmeyi öğrenmeleridir.

Proje tabanlı öğretim yönteminin yararları;
 • Öğrencilerin, yaparak, yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlar.
 • Öğrencilere bağımsız düşünme ve eleştirel düşünme alışkanlığı kazandırır.
 • Öğrencilerin problem çözme yeteneği kazanmalarını sağlar.
 • Öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılmalarını sağlar.
 • Öğrencilerin kendi kendine ve grupla birlikte çalışmasına olanak verir.

Sınırlılıkları;

 • Öğrencilerin bilimsel çalışma yöntemi hakkında ön bilgilerinin olması gerekir.
 • Proje çalışmaları çok uzun zaman alabilir.
 • Öğretmenin iyi bir planlama ve yönlendirme yapması gerekir.
 • Bazı projeler pahalı araç-gereç ve materyal gerektirebilir.

öntemin uygulanmasında izlenecek aşamalar;

 1. Konuya uygun olarak proje konularının belirlenmesi,
 2. Öğrencilere bireysel yada grup olarak konuların dağıtılması,
 3. Proje hazırlarken izlenecek aşamaların belirtilmesi,
 4. öğrencilerin proje çalışmasına başlaması,
 5. yapılan çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar konusunda öğretmenin yardımcı olması, gerekli olan araç-gereçleri sağlaması,
 6. yapılan çalışmaların öğrencilerle birlikte değerlendirilmesi.

Yöntemin uygulanmasında dikkat edilecek hususlar;

 • Öğretmen proje konusunu belirlerken kazanımlara uygun belirlemesi gerekir.
 • Seçilen konu uygulanabilecek, maliyeti ucuz ve araç-gereç gereksinimi kolayca sağlanabilecek alanlardan seçilmelidir.
 • Öğrencilerin yaptığı çalışmalar konusunda öğretmen sürekli olarak rehberlik görevini üstlenmelidir.

PROJE TABANLI ÖĞRENME MODELİ 

     1. Öğrenme Senaryosu 

     Burada konuyla ilgili en önemli özelliklerin ilgi çekici ve davetkar bir şekilde sunulması gerekiyor. Senaryo öğrenme sürecinde öğrenilmesi hedeflenen amaçlar işleniyor. (Örn: Sebep-sonuç ilişkileri) Bu ilişkilerin keşfedilerek senaryo içinde kullanılması hedefleniyor. Örn: “Boğazda neden artık yüzemiyoruz?”

     2. Senaryonun Okunması 

•  Senaryo okunur.

•  Ne biliyorum, ne öğrenmek istiyorum... tartışılarak ortaya konur.

•  Düşünce, hipotez ve ilişkiler belirlenir.

•  Eksikler tartışılır. Öğrenme gereksinimleri belirlenir. Eksik bilgiler saptanır. Öğrenciler kendi kendilerine bir çalışma planı, iş bölümü çıkarırlar.

•  Gerekli kaynaklara gidilir. (Kütüphane, internet, laboratuar, uzmanlar vb.)

•  Öğretmen bu süreçte destekleyen kişi rolündedir:

>>Kaynak tanıtımına yardımcı oluyor.

>>Stratejiler önerebilir.

>>Olumlu destek vererek rekabeti azaltır.

>>Öğrencilerin etkili sorgulama stratejileri geliştirmelerine yardımcı olur.

>>Hedeflerle ilgili bilimsel yöntemlerin oturtulmasına destek verir. (Kanıt toplama gibi.)

>>Kayıtsız şartsız bilgiyi kabul etmemede model olur. 

 

     3. Öğrenciler 5-6 Kişilik Gruplarda Proje Çalışmalarına Başlarlar

     Burada önemli olan öğrencilerin yeni bilgileri toplama beceri ve sorumluluklarını geliştirmeleri. Topladıkları bilgileri kendi dillerine dönüştürmeleri.Öğrencilerin iş bölümünü öğrenmeleri de önemli bir noktadır. Burada ortaya çıkan kişisel beceriler ve farklı bilgi alanları yapıcı bir grup çalışmasına dönüşmelidir. Kişisel öğrenme stilleri bizlere çocukların çoğul zekâ alanları ile de ilgili bilgiler verecektir.

     4. Sunu

     Öğrenciler projelerini sunarlar. İletişim becerileri, bilginin derlenerek sunulup paylaşılması, etkin katılım, kendi kendini yönetme becerileri, iyi anlamda arkadaş baskısı burada önem kazanan noktalar.

     Kısaca, proje temelli öğrenme hayattaki karmaşık durumlarla ilgili sorunları, soruları, bilinmezleri çözmeye yarayan araştırma, inceleme yöntemi ve bunun eğitimde kullanılması.

     (Yeni sorular üretme, gözlem yapma, sorgulama.)


Kaynaklar

http://www.bilkent.edu.tr/~serpilt/pro.htm

http://www.geocities.com/projetabanli/

http://www.epo.hacettepe.edu.tr/eleman/Bolu.doc

http://ilkogretim-online.org.tr/vol1say1/v01s01a.pdf


Yöntem/Teknik ile ilgili Video- Etkinlik Planı- Sunum

[ İndir ] Etkinlik Planı Sunum

 

All Reversed © Copyright 2006 Özel Öğretim Yöntemleri 1
Son Güncelleme Tarihi:30 /04/06