Menü
Soru Cevap Yöntemi
Kullanıcı Girişi
Kullanici Adi
Parola
 
 
 
Problem Çözme Yöntemi

 PROBLEM NEDİR?
       Problem: Giderilmek istenen her güçlük problemdir.Bir durumun problem olarak tanımlanabilmesi için şu iki koşulu taşıması gerekir.

       1. Kişide rahatsızlık uyandırmalı.

       2. Birden fazla çözüm yolu olmalı.

PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİ

Problem olan durumun belirlenerek, çözüm yollarının aranması ve problem durumunun aydınlatılması sürecidir.

PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİNİN AŞAMALARI:

       1. Problemin belirlenmesi.
       2. Problemin anlaşılması.
       3. Problem için hipotezlerin oluşturulması.
       4. Problemle ilgili bilgi toplanması.
       5. Hipotezlerin test edilmesi.
       6. Hipotezler arasından deney ve karşılaştırmalar yoluyla probleme en uygun olanın seçilmesi ve uygulanması.
       7. Hipotezlerin test edilmesinden sonuçlar çıkararak genel bir sonuca varılması.

       1.Problemin Belirlemesi: Öğrencilerin bir güçlükle karşılaşması veya öğretmenin bir güçlüğü sınıfa getirmesiyle problem ortaya çıkarılmış olur. Ancak güçlüğün öğrenciler tarafından belirtilmesi daha önemli ve daha eğitseldir.İlk zamanlarda problemin ortaya çıkarılmasında öğretmenin rolü daha fazla olmaktadır. Öğretmen problemi doğrudan doğruya belirtebileceği gibi, sınıfta problemin hissedilmesi için uygun bir durum oluşturabilir. Bunun yanında problem sınıfta kendiliğinden ortaya çıkabilir.Karşılaşılan bu durum öğrenciyi etkilemekte ve bu durum onda belli bir düzeyde rahatsızlık yaratmaktadır.

Örnek: Öğretmen nüfus sorununun ana hatlarının çizilmesi konusunda öğrencilere yardım etmek için birkaç soru sorar:

• Nüfus artışı ile ilgili neler biliyorsunuz?
• Nüfus artışı konusunda geçerli bilgiler nelerdir?
• Teknolojik gelişme ile nüfus artışı arasında bir ilişki var mıdır?

Sorulara verilen cevaplar doğrultusunda problem nüfus artışının nedenleri olarak belirlenir?

2. Problemin anlaşılması: Bu aşamada kendimize soracağımız birkaç soru bize problemin analiz edilmesinde ve anlaşılmasında yardımcı olacaktır.

• Problemle ilgili ne anlıyorum?
• Problemle ilgili neyi biliyorum?
• Problemle ilgili neyi bilmiyorum?

Yukarıdaki sorular cevaplandığında problemi hem analiz etmiş oluruz. Hem de problemle ilgili bildiklerimiz ve bilmediklerimiz ortaya çıkar. Bu soruların cevapları bize diğer aşamalarda yardımcı olur.

3. Hipotezlerin oluşturulması: Bir hipotezi oluştururken, öğrenci mümkün olan en kısa zamanda, mümkün olduğu kadar çok olasılık düşünmelidir. Hipotezlerin oluşturulması, problemin çözümü ile ilgili yapılabilecek olanların sınırlarını çizer. Hipotez, bilinmeyeler konusunda, bilinen ve yaşanmış deneyimlerle yapılan, tahminlere dayalı geçici önerilerdir. Bu tanım çerçevesinde öğrenciler, her biri öneri niteliğinde olan ve problemin çözümü ile ilgili karar vermeye yardımcı olacak hipotezler geliştirirler.

Örnek: Öğrenciler,nüfus artışının nedenlerini belirlemeye yönelik 3 hipotez geliştirirler. Bunlar:
• Eğitimsiz insanların daha fazla sayıda çocuk sahibi olmaları.
• Sanayileşmiş toplumlarda (Fransa,İsveç,Japonya,…vb) nüfus artışı sorunun bulunmaması.
• Nüfus artışı sorunu olan ülkelerin aynı zamanda çevre kirliliği, açlık,..vb sorunlarının olması.

4. Problemle ilgili bilgi toplanması: Bilmediğimiz konuları problemin anlaşılması aşamasında belirledikten sonra , problem çözümünde yararlanılacak uygun kaynaklar belirlenmeli ve onlardan yararlanılmalıdır. Bu aşamanın planlı yürütülmesi gerekir. Çünkü oluşturduğumuz hipotezlerin test edilmesinde elde ettiğimiz bilgilerden ve oluşturduğumuz materyallerden faydalanacağız. Kaynak olarak interneti , konu ile ilgili bir kitabı , konu ile ilgili bir materyali kullanabiliriz. Ancak bunların, konunun bütün yönlerini yansıttığından ve gerçekleri dile getirdiğinden emin olunmalıdır.

5. Hipotezlerin test edilmesi: Bu aşamada oluşturulan hipotezler test edilir. Hipotezlerin test edilmesinin amacı ise, gerçekten problemin çözümlerinden biri olup olmayacağını anlamaktır. Bu aşamada toplanan bilgilerden yararlanılır. Öğrenciler hipotezlerin geçerliliğinin gösterilmesi ve test edilmesi konusunda neler yaptıklarını açıklarlar.

6. Hipotezler arasından en uygun olanının seçilmesi: Bu aşamada hipotezlerden probleme en uygun olanı seçilir. Hipotezlerle ilgili araştırmalar ve/veya deneyler yapılır. Kanıtlar toplanır. Toplanan bu bilgiler ışığında hipotezlerle ilgili karşılaştırmalar yapılır. Ve problemin çözümüne yönelik en uygun hipotez seçilir.

7. Genel bir sonuca varma: Problem çözme yönteminin son aşamasıdır. Hipotezlerin test edilmesinden sonuçlar çıkartılarak genel bir sonuca varılır. Hipotezin probleme ne ölçüde ve nasıl bir anlam kazandırdığına dair yazılı bir rapor hazırlanır.

PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİNİN SINIRLILIKLARI

• Çok zaman alan bir yöntemdir.
• Bütün disiplinlere uygulanması mümkün değildir.
• Öğrencilere bir takım maddi külfetler yükleyebilir.
• Problem çözümünde gerekli olacak bir takım materyal kaynaklarının öğrenci tarafından sağlanması güç olabilir.
• Öğrenmenin değerlendirilmesi güçtür.

PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİNİN FAYDALARI

• Öğrenciler etkindir.
• Öğrenciler öğretme-öğrenme sürecinde etkin oldukları için kalıcı izli öğrenmeler sağlanabilir.
• Öğrencilerde öğrenme sorumluluğunu arttırır.
• Öğrencilerde problem çözümü için bağımsız düşünme yeteneğini geliştirir.
• Öğrenmeye karşı ilgi ve istek uyandırır.
• Karar verme sürecinde öğrencilerin çok yönlü düşünme yeteneğini geliştirir.
• Öğrencilere başkalarıyla yardımlaşmanın ve başkalarının fikirlerinden yararlanılmasının gerektiği görüşünü benimsetir.
• Öğrencilere birden fazla kaynaktan sentez yaparak çalışmayı öğretir.
• Öğrencilere önerilerde bulunma ve hipotezler ileri sürme yeteneği kazandırır.

PROBLEM ÇÖZME YÖNTEMİNDE KULLANILAN YÖNTEM VE TEKNİKLER

              • Takım Çalışması
              • Yaratıcı Düşünme
              * Geniş bir hayal gücü
              * Pek çok muhtemel yanıt ya da düşünce
              * Birbiriyle ayrışan noktalar
              * Yatay yaklaşımlar
              • Analitik Düşünme
              * Mantık çözümlemesi
              * Tek ya da az sayıda yanıt
              * Birbiriyle kesişen noktalar
              * Dikey yaklaşımlar
              • Sınama-yanılma
              • Tümevarım
              • Tümdengelim
              • Beyin Fırtınası

KAYNAKLAR

www.sanalpsikolog.com/ProblemCozmeBecerisi.doc
www.trakya.edu.tr/hastaneweb/pct.PPT
ilkogretim-online.org.tr/vol3say1/v03s01a.pdf
www.onlinefizik.com/content/view/40/28/
yayim.meb.gov.tr/dergiler/147/altun.htm
sozluk.sourtimes.org/show.asp?t=yaratici+problem+cozme
http://www.koniks.com/topic.asp?TOPIC_ID=670


Yöntem/Teknik ile ilgili Video- Etkinlik Planı- Sunum

[ İndir ] Etkinlik Planı Sunum

 

All Reversed © Copyright 2006 Özel Öğretim Yöntemleri 1
Son Güncelleme Tarihi:30 /04/06